വിറ്റമിന്‍ D യുടെ ശാസ്ത്ര നാമം എന്ത&#3405

വിറ്റമിന്‍ D യുടെ ശാസ്ത്ര നാമം എന്ത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:കാല്‍സിഫെറോള്‍&nbsp

27 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *