ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര കാരറ്റ് ആണ&#3405

ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര കാരറ്റ് ആണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:24 കാരറ്റ്&nbsp

42 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *