ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏത&#3405

ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:വിറ്റാമിൻ  സി&nbsp

45 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *