പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത വിറ്റാമിൻ ഏത&#3405

പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത വിറ്റാമിൻ ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:വിറ്റാമിൻ  ഡി&nbsp

30 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *