മനുഷ്യന്റെ ശരീര ഊഷ്മാവ് എത്&#3376

മനുഷ്യന്റെ ശരീര ഊഷ്മാവ് എത്ര?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:36.8 degree celciu

27 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *