മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 70 m m ചിത്രം ഏത&#3405

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 70 m m ചിത്രം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പടയോട്ടം (1982

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *