649. തൈറോക്സിന്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം മുതിര്‍ന്ന ആളുകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത്

649. തൈറോക്സിന്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം മുതിര്‍ന്ന ആളുകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: മിക്സിഡിമ

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *