കബീർ സമ്മാനം ലഭിച്ച മലയാള കവി ആര&#3405

കബീർ സമ്മാനം ലഭിച്ച മലയാള കവി ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:കെ .അയ്യപ്പപണിക്കർ&nbsp

40 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *