607. ദീര്‍ഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെന്‍സ് ഏത്

607. ദീര്‍ഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെന്‍സ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: കോണ്‍വെക്സ്   ലെന്‍സ്

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *