518. ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം ഏതായിരുന്നു

518. ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം ഏതായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ട്രാൻസിസിസ്റ്റർ

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *