500. ഉറുദു സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്

500. ഉറുദു സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അമീര്‍ ഖുസ്രു

21 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *