ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി വനിതാ ജഡ്ജി ആരായിരുന്ന&#3393

ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി വനിതാ ജഡ്ജി ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഫാത്തിമ ബീവി&nbsp

19 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *