കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ&#3405

കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ദസ്തയേവ്സ്കി&nbsp

32 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *