കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ&#3405

കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ&nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *