444. ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന ഭാഷ ഏതാണ്

444. ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന ഭാഷ ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഹീബ്രു

17 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *