ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്ന&#3393

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:മൊറാർജി ദേശായി&nbsp

32 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *