ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്ന&#3393

ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ&nbsp

47 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *