വായുവിൽ തനിയെ പുകയുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ&#3405

വായുവിൽ തനിയെ പുകയുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:നൈട്രിക് ആസിഡ്&nbsp

38 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *