ബീറ്റ്റൂട്ടിന് നിറം നല്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ&#3405

ബീറ്റ്റൂട്ടിന് നിറം നല്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബീറ്റാസയാനിൻ&nbsp

37 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *