ഹൃദയത്തിനു 4 അറകൾ ഉള്ള ഒരേയൊരു ഉരഗം ഏതാണ&#3405

ഹൃദയത്തിനു 4 അറകൾ ഉള്ള ഒരേയൊരു ഉരഗം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:മുതല  &nbsp

39 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *