വിവേക ചൂഡാമണി എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരാണ&#3405

വിവേക ചൂഡാമണി എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ&nbsp

21 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *