382. വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം ഏതാണ്

382. വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:എഡ്യുസാറ്റ്

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *