പ്രതിമകളുടെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാത്സ്യം സംയുക്തം ഏത&#3405

പ്രതിമകളുടെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാത്സ്യം സംയുക്തം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പ്ലാസ്റ്റർ  ഓഫ്  പാരീസ്&nbsp

21 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *