ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏത&#3405

ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സെരിബല്ലം&nbsp

38 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *