ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് ആര&#3405

ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:റൂതർ  ഫോർഡ്&nbsp

23 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *