ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ മൂലകം ഏത&#3405

ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ മൂലകം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ടെക്നീഷ്യം&nbsp

41 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *