ബെൻസീൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര&#3405

ബെൻസീൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:മൈക്കൽ ഫാരഡെ&nbsp

19 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *