സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര&#3405

സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ലിമാന്‍ സ്പിറ്റ്സര്‍&nbsp

40 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *