നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദൂരം അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ഏത&#3405

നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദൂരം അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പാര്‍സെക് &nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *