ആഗ്ര നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്ന&#3393

ആഗ്ര നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സിക്കന്ദർ ലോധി&nbsp

77 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *