ജലത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏത&#3405

ജലത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഫോസ്ഫറസ്  &nbsp

25 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *