പ്രമേഹ രോഗികളില്‍ ഗ്ലൂകോസ് അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലായനി ഏത&#3405

പ്രമേഹ രോഗികളില്‍ ഗ്ലൂകോസ് അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലായനി ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബെനഡിക്റ്റ്  ലായനി&nbsp

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *