ലബോറട്ടറിയില്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാര്‍ബണ്‍ സംയുക്തം ഏത&#3405

ലബോറട്ടറിയില്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാര്‍ബണ്‍ സംയുക്തം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:യൂറിയ   &nbsp

21 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *