ഇടി മിന്നലില്‍ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആര&#3405

ഇടി മിന്നലില്‍ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ബെഞ്ചമിന്‍  ഫ്രാങ്ക്ളിന്‍&nbsp

34 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *