ആണവ ദുരന്തം ഉണ്ടായാല്‍ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിക്കാന്‍ നല്‍കുന്ന ഗുളിക ഏത&#3405

ആണവ ദുരന്തം ഉണ്ടായാല്‍ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിക്കാന്‍ നല്‍കുന്ന ഗുളിക ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:പൊട്ടാസിയം അയഡൈഡ്&nbsp

30 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *