വിഡ്ഢികളുടെ സ്വര്‍ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത&#3405

വിഡ്ഢികളുടെ സ്വര്‍ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അയണ്‍  പൈരൈറ്റിസ്&nbsp

34 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *