ശ്വാസ കോശത്തിന്റെ ശേഷി അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത&#3405

ശ്വാസ കോശത്തിന്റെ ശേഷി അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: സ്പൈറോ  മീറ്റര്‍    &nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *