ഡിഫ്തീരിയ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ശരീര ഭാഗത്തെയാണ&#3405

ഡിഫ്തീരിയ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ശരീര ഭാഗത്തെയാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: തൊണ്ട&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *