ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര&#3398

ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ&nbsp

62 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *