പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ&#3405

പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഐസക് ന്യൂട്ടൻ&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *