ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന മൂലകം ഏത&#3405

ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന മൂലകം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:റ്റൈറ്റാനിയം&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *