ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പിഷീസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര&#3405

ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പിഷീസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ചാൾസ് ഡാർവിൻ&nbsp

29 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *