എലമെന്റ്സ് എന്ന ഗണിത ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര&#3405

എലമെന്റ്സ് എന്ന ഗണിത ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:യുക്ളിഡ്&nbsp

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *