ടി വി റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വികിരണം ഏത&#3405

ടി വി റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വികിരണം ഏത്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഇൻഫ്രാറെഡ് &nbsp

31 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *