കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്&#3376

കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:8&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *