ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം ഏതാണ&#3405

ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ജനുവരി 3&nbsp

27 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *