യീസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ&#3405

യീസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:സൈമെസ്&nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *