മലേറിയ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്ന&#3393

മലേറിയ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:റൊണാൾഡ് റോസ്&nbsp

22 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *