ആരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ശക്തിസ്ഥ&#3453

ആരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ശക്തിസ്ഥൽ?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഇന്ദിര ഗാന്ധി&nbsp

18 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *