കൊല്ലം നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ആര&#3405

കൊല്ലം നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER: സാപിര്‍  ഈസൊ&nbsp

35 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *